skip to Main Content

Το παρόν κείμενο έχει ως σκοπό την ενημέρωσή σας σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής «Πολιτική») τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»  με έδρα επί της οδού Κουντουριώτου 133, Κερατσίνι, τ.κ. 187 55 – Αττική – Ελλάδα, τηλ. 210.400.7979, email: info@alexiou-group.gr (εφεξής καλούμενη η «Εταιρεία μας» ή «εμείς» ή «μας»), λειτουργώντας ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα (στο εξής «Δεδομένα» ή «Προσωπικά Δεδομένα»), που υποβάλετε κατά την επίσκεψη, εγγραφή ή χρήση του δικτυακού τόπου www.alexiou-group.gr ή κατά τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης μαζί μας και την εν γένει συνεργασία μας.

1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;
Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητά σας.

2. Τι είναι η  Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;
Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

3. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα, για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζονται.
Συγκεκριμένα,  συλλέγουμε:

 • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, email, διεύθυνση)
 • Τα φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, ΔΟΥ, Επάγγελμα)
 • Μοναδικά αναγνωριστικά (ΑΔΤ, αριθμό διαβατηρίου)

4. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας;
Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών και την εν γένει εξυπηρέτησή σας.
Ειδικότερα, χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας για:

 • την επικοινωνία μας
 • την έκδοσης παραστατικών από την εταιρεία μας (αποδείξεων, τιμολογίων, δελτίων αποστολής)
 • τη διαδικασία καταχώρησης του ανελκυστήρα σας
 • την αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter), σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας μας.

5. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία μας;
Τα Δεδομένα σας συλλέγονται:

 • μετά από συγκατάθεσή σας
 • για την εκπλήρωση υποχρεώσεων της Εταιρείας μας που πηγάζουν από το νόμο
 • για λόγους εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας μας
 • για την σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης

6. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;
Αποδέκτες των Δεδομένων σας είναι οι συνεργάτες μας, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης μας (προμηθευτές, λογιστικές εταιρείες, φοροτεχνικές εταιρείες, συμβουλευτικές εταιρείες, εταιρείες υπηρεσιών προγραμματισμού και διαδικτύου, εταιρείες επιμέλειας προωθητικού υλικού, δικηγορικά γραφεία) καθώς και κρατικοί φορείς, ιδίως όσοι είναι υπεύθυνοι για τη νομιμότητα των ανελκυστήρων και την τήρηση των νόμιμων παραστατικών (Δήμοι, Νομαρχίες, Εφορία, ελεγκτές).
Επίσης, πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως αναγκαίο προσωπικό της Εταιρείας μας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας.

7. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι συνεργάτες μας σέβονται τα Δεδομένα σας;
Οι συνεργάτες μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά:

 • να τηρούν εχεμύθεια και να δεσμεύουν με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις και το προσωπικό τους,
 • να μη διαβιβάζουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την έγγραφη άδειά μας,
 • να λαμβάνουν οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας των Δεδομένων,
 • να μας ενημερώνουν για κάθε περιστατικό που αφορά την παραβίαση των Δεδομένων σας,
 • να διαγράφουν ή/και μας επιστρέφουν τα Δεδομένα σας, με τη λήξη της σύμβασής μας
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR).

8. Για πόσο τηρούμε τα Δεδομένα σας και πότε τα διαγράφουμε;
Δεδομένα που συλλέγονται κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας, διατηρούνται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεών μας.
Δεδομένα που συλλέγονται κατά τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης με τους πελάτες μας, αλλά και κατά την εν γένει συνεργασία μας, διατηρούνται, δεδομένης της υποχρέωσής μας για καταχώρηση του ανελκυστήρα στις αρμόδιες υπηρεσίες και για ανανέωση της καταχώρησης κατά περιοδικά διαστήματα, για τριάντα (30) έτη, με δυνατότητα επανεξέτασης και παράτασης του χρόνου διατήρησης, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται υποχρεώσεις της εταιρείας που κατατείνουν στην εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουμε συλλέξει τα εν λόγω Δεδομένα.

Τα Δεδομένα που συλλέγονται μέσω των Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

9. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;
Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.
Έχουμε λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο λογικής ασφάλειας (ενδεικτικά διαδικασίες φυσικής ασφάλειας, διαβαθμισμένης πρόσβασης στα δεδομένα, προστασία υπολογιστικών συστημάτων, λογισμικό).
Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

10. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
Έχετε τα δικαιώματα:

 • πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα,
 • διόρθωσης ανακριβών δεδομένων
 • διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη,
 • φορητότητας των Δεδομένων σας, το οποίο σας παρέχει τη δυνατότητα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας έχετε παράσχει, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και την ευχέρεια να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • περιορισμού της επεξεργασίας,
 • εναντίωσης/ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

11. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;
Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας με την υποβολή συμπληρωμένων πρότυπων αιτήσεων είτε στα γραφεία της Εταιρείας μας είτε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@alexiou-group.gr. Μπορείτε να βρείτε τις πρότυπες αιτήσεις εδώ, ή να τις προμηθευτείτε στο χώρο των γραφείων της Εταιρείας μας.

12. Πότε απαντάμε στα Αιτήματά σας;
Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.
Αν τα Αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μας «ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»   μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα αιτιολογώντας την απάντηση προς εσάς.

13. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 210.400.7979 είτε να μας αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@alexiou-group.gr.

14. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;
Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση χρήσης «cookies» στην ιστοσελίδα μας www.alexiou-group.gr, πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεσή σας.

15. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;
Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

16.  Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;
Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο (π.χ. αποστολή μαζικού e-mail). Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Share
Back To Top