Πιστοποιητικό ΔΕΗ, όσα πρέπει να ξέρεις! - Εγκατάσταση ασανσέρ, Kleemann ασανσέρ - Alexiou Group
Πιστοποιητικό ΔΕΗ

Πιστοποιητικό ΔΕΗ, όσα πρέπει να ξέρεις!

Ποιός μπορεί να μας εγγυηθεί την καταλληλότητα μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης;
Κατά πόσο η εγκατάσταση πληρεί τα πρότυπα ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό;

Μερικές από τις παραπάνω ερωτήσεις απασχολούν ιδιώτες και επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι μια ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των χρηστών της καθώς και η ασφαλή λειτουργία της. Με γνώμονα τα παραπάνω, δημιουργούνται συγκεκριμένοι κανονισμοί, τους οποίους οι αδειούχοι εγκαταστάτες ηλεκτρολόγοι είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν. Το πρότυπο που σήμερα ακολουθείται, στις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, είναι του ΕΛΟΤ HD384, το οποίο ισχύει από τον Μάρτιο του 2004 και εφαρμόστηκε πλήρως τον Μάρτιο του 2006.

Το Πιστοποιητικό ΔΕΗ, είναι ένα έγγραφο με το οποίο ο αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης, βεβαιώνει ότι η εκάστοτε εγκατάσταση είναι σύμφωνη με το πρότυπο, άρα και ασφαλής.

Το Πιστοποιητικό ΔΕΗ αποτελείται από:

• Την υπεύθυνη δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.
• Το πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD384.
• Την έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης.
• Το σχέδιο κάτοψης της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
• Το μονογραμμικό σχέδιο του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης.

Κεντρικός πίνακας
Για την συμπλήρωση των παραπάνω εγγράφων, απαιτείται η καταγραφή πληροφοριών συγκεκριμένων στοιχείων της εγκατάστασης καθώς επίσης και μία σειρά από ελέγχους και μετρήσεις, με τη χρήση ειδικού πιστοποιημένου οργάνου. Ο έλεγχος και οι μετρήσεις ξεκινάνε από την καρδιά της εγκατάστασης, δηλαδή τον κεντρικό πίνακα, και καταλήγουν σε κάθε κατανάλωση του χώρου. Στην περίπτωση εντοπισμού φθοράς ή έλλειψης κάποιου ασφαλιστικού, το πιστοποιητικό δεν είναι δυνατό να εκδοθεί. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης του προβλήματος, για την σωστή και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης, και εν συνεχεία να γίνει νέος έλεγχος ώστε να εκδοθεί το Πιστοποιητικού ΔΕΗ.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς, απαιτείται ο προληπτικός επανέλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης και η έκδοση του Πιστοποιητικού ΔΕΗ:

• Κάθε 14 χρόνια, για κατοικίες και κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών.
• Κάθε 7 χρόνια, για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά (καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.ά.).
• Κάθε 2 χρόνια, για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά (καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.ά.).
• Κάθε χρόνο, για ιδιωτικά camp; δημόσια κτίρια συνάθροισης κοινού (καφετέριες, εστιατόρια, θέατρα κ.ά.), υπαίθριους επαγγελματικούς χώρους (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ κ.ά.) και πρατήρια βενζίνης.
• Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμούς, κ.α.).

Εκτός όμως από τους προληπτικούς επανελέγχους, το Πιστοποιητικό ΔΕΗ είναι απαραίτητο και στις παρακάτω περιπτώσεις:

• Για την ηλεκτροδότηση εργοταξιακής παροχής.
• Σε μια νέα ηλεκτρική εγκατάσταση.
• Μετά από μία επέκταση ή τροποποίηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
• Για να κάνουμε επαύξηση ισχύος της παροχής.
• Για να γίνει αλλαγή του ονόματος στο λογαριασμό της ΔΕΗ.
• Για την απόκτηση νυχτερινού τιμολογίου από την ΔΕΗ .
• Για την επανασύνδεση της παροχής ηλεκτροδότησης από την ΔΕΗ.
• Μετά από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, κ.α.).
• Μετά από καταγγελία φυσικών ή νομικών προσώπων.

Η έκδοση του Πιστοποιητικού ΔΕΗ, είναι μια διαδικασία η οποία εξασφαλίζει στον καταναλωτή την ασφάλειά του. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να γίνεται από αδειούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, με τα κατάλληλα όργανα μετρήσεων και ελέγχου, που διακρίνονονται από υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.

Share